W Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu od 1 września 2021 r. będziemy uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek w zakresie: higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy internatu, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.


•    W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych górnych dróg oddechowych oraz nie przebywających domowników na kwarantannie.
•    Przy wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce przez wychowanka oraz pracownika.
•    Pomiar temperatury po powrocie  z domu do internatu,  jak i codzienny pomiar temperatury przed pójściem do szkoły.
•    Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeń, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne.
•    Zakaz wprowadzania osób z zewnątrz (rodziców i rówieśników) do internatu.
•    W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji górnych dróg oddechowych, natychmiast zostaje odizolowany od innych osób do  wyznaczonego  pomieszczenia izolacji. Rodzice niezwłocznie zostają poinformowani i w trybie natychmiastowym odbierają dziecko z internatu.
•    W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie blatów w pokojach, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł.

1.    Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla wychowanków.

•    Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. Zostań w domu jeżeli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
•    Zgłoś wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie COVID-19 lub jeśli poczujesz się źle i zaobserwujesz u siebie objawy infekcji podczas pobytu w internacie.
•    Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie  internatu podczas obwiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz stosuj się do poleceń wychowawcy.
•    Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
•    Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość od rozmówcy – rekomendowany dystans to min.2m
•    Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
•    Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.
•    Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
•    Zadbaj o czystości rąk – często myj je wodą z mydłem lub dezynfekuj.
•    Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
•    Dołóż wszelkich starań aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Często wietrz swój pokój.
•    Pamiętaj, że w trakcie trwania pandemii:
- Odbiór zamówionych posiłków może odbywać się tylko przed budynkiem internatu. Do dostawcy może wyjść tylko jedna osoba, z założoną maską a następnie po odbiorze posiłku zdezynfekować ręce.
- W internacie obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania osób z zewnątrz).
- Każde wyjście i powrót do internatu należy odnotować, zachować wszelkie środki ostrożności – dystans społeczny, zakryte nos i usta.
- Wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum.
- Należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania i stosować w nich środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu społecznego.
- Wychowankowie nie mogą przemieszczać się między pokojami, należy ograniczyć opuszczanie pokoju oraz kontakty z innymi wychowankami do minimum.

2.    Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii  COVID-19 dla rodziców.

•    Rodzicu zanim zdecydujesz o pobycie dziecka w placówce, zapoznaj  się z procedurami na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązujące w Internacie ZSR Grabonóg.
•    Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli miało kontakt z osobą zakażaną, podejrzaną o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
•    Przekaż kierownikowi internatu / wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka jeżeli cierpi ono na alergię, chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
•    Upewnij się czy internat posiada Twoje aktualne dane do kontaktu.
•    Zaopatrz swoje dziecko w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i płyn do dezynfekcji.
•    W sprawach ważnych kontaktuj się z placówką pod numerem telefonu 603 605 584
•    W razie potrzeby osobistego kontaktu z kierownikiem internatu lub wychowawcą, telefonicznie umów spotkanie. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.
•    Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.
•    Dopilnuj, aby dziecko zabrało niezbędne przybory i akcesoria to użytku osobistego.

3.    Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii  COVID-19 dla wychowawcy.

•    Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam podlegasz tym obowiązkom – nie przychodź do pracy i poinformuj o tym przełożonego.
•    Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myj ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuj je, zachowaj odległość min. 2m od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuj środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowych przez inne osoby.
•    Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie i wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone.
•    Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 2m.
•    Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowych wspólnie.
•    Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu.
•    Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.
•    Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków.
•    W przypadku złego samopoczucia wychowanków stosuj zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w internacie.
•    Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia i zalecenia w zakresie koronawirusa, w tym zasady bezpiecznego postępowania.

4.    Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w internacie.

•    Na terenie internatu mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, bez objawów infekcji.
•    Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą przebywać na terenie internatu.
•    Przed wejściem do internatu należy zdezynfekować ręce.
•    Zużyte maski i rękawice jednorazowe należy wyrzucić do kosza specjalnie to tego przeznaczonego.
•    W zakwaterowaniu mogą brać udział maksymalnie dwie osoby – uczeń + rodzic.
•    Wychowanku podczas wykwaterowania się z internatu do domu, zastosuj się do kilka prostych zasad:
- Przy wykwaterowaniu nie może być osób z zewnątrz.
- Nie przemieszczaj się między pokojami.
- Unikaj skupisk ludzi.
- Zachowaj dystans społeczny
- Unikaj zbędnego dotyku tj. dotykaj tylko tych rzeczy, które musisz.
- Odpady z pokoju wynieś bezpośrednio do kontenera.
- Pokój zostaw w takim stanie, w jakim zastałeś na początku.

5.    Zasady wydawania posiłków i przebywania w stołówce internatu.

•    Przed wejściem do stołówki myj ręce ciepłą wodą z mydłem.
•    Zakazuje się wchodzenia do stołówki osobom z poza internatu.
•    Należy stosować środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu społecznego.
•    Posiłki będą wydawane w stołówce, w miejscu do tego przeznaczonym, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii - posiłki będą porcjowane.
•    Korzystanie z posiłków z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku – przy stoliku mogą przebywać jednocześnie dwie osoby.
•    W stołówce nie będzie samoobsługi, produkty tj sól, cukier będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną – obsługa stołówki.

6.    Zasady bezpieczeństwa podczas obowiązywania stanu epidemii
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/

1.    Często myj ręce.
2.    Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
3.    Unikaj płatności gotówkowej, płać kartą płatniczą.
4.    Unikaj dotykania ust, nosa i oczu.
5.    Regularnie myj i dezynfekuj powierzchnie dotykowe.
6.    Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
7.    Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
8.    Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
9.    Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
10.    Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

7.    Jak myć ręce? Instrukcja mycia rąk.

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

1    Myj ręce ok. 30 sekund.
2    Rozpocznij od zmoczenia rąk wodą.
3    Nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni.
4    Dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie.
5    Pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków.
6    Na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem.

8.    Skuteczne dezynfekowanie rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

9.    Noszenie maseczek

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos