W ZSR w Grabonogu od 1 września 2020 r.,  szkoła będzie uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek w zakresie: higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy internatu, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.


ZALECENIA DYREKTORA SZKOŁY:

1. Ograniczenie do minimum przychodzenia i przebywania osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych. Zaleca się aby kontakt osób trzecich odbywał się za pomocą komunikacji telefonicznej. W sprawach ważnych kontaktuj się z placówką pod numerem telefonu 65 5739146. W pilnych sprawach po ustaleniu terminu będzie możliwe spotkanie w wydzielonym przez Dyrektora miejscu. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.

2. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). Usta i nos należy także zasłaniać przy większym zgromadzeniu w grupach podczas przerw międzylekcyjnych.

3. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do osłony ust i nosa podczas przebywania w pokojach nauczycielskich, na korytarzach i holach.

4. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do budynków szkolnych jak i po wyjściu z budynków szkolnych.

5. Wyznaczenie stałych sal lekcyjnych, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali). Każda sala przed rozpoczęciem zajęć jak po ich zakończeniu będzie dezynfekowana. Zadbaj o wietrzenie sal po każdej lekcji.

6. Wprowadzenie zakazu organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych w przypadku zagrożenia epidemiologicznego na terenie powiatu lub w miejscach, w których wystąpiło ognisko zakażenia koronawirusem.

7. Organizowanie zajęć wychowania fizycznego w miarę możliwości jeżeli warunki na to pozwalają, na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły. Po każdej lekcji W-F należy przeprowadzić dezynfekcję oraz wietrzenie  szatni.

8. Obowiązuje osłona ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie (jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami), dezynfekcja rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn.

9. Obowiązkiem ucznia jak i nauczyciela jest noszenie rękawic jednorazowych na zajęcia informatyki oraz żywienia. Uczeń we własnym zakresie ma obowiązek zaopatrzyć się w rękawice jednorazowe.

10. Nauczycieli zobowiązuje się do posiadania wyciszonego telefonu komórkowego na lekcji, w celu poinformowania sekretariatu szkoły, na wypadek wystąpienia zagrożenia chorobowego ucznia lub wystąpienia objawów chorobowych.

11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. Termometr do pomiaru znajduje się w sekretariacie szkoły.
-  jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
-   jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

12. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osób z podejrzeniem zakażenia Covid-  19 w budynkach szkolnych wyznaczono dodatkowe pomieszczenia – izolatki. W budynku głównym szkoły dodatkowym pomieszczeniem będzie pokój spotkań z rodzicami (na parterze). W budynku sali gimnastycznej miejscem tym będzie pomieszczenie na balkonie (były bar szkolny). Z kolei w budynku pawilonu szkolnego izolatką będzie pomieszczenie gospodarcze (na parterze przy kotłowni). W przypadku osób izolowanych rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani i w trybie natychmiastowym odbierają dziecko ze szkoły.
Przyporządkowanie wyjść na przerwę i po zakończonych zajęciach dla poszczególnych budynków i klas:   
Wyjścia uczniów i pracowników z budynku głównego szkoły, budynku internatu, pawilonu szkolnego i sali gimnastycznej na powietrze, tj. w otwartą przestrzeń terenu szkoły.
1)    Wyjście z budynku głównego szkoły:

•    Parter – uczniowie ze wszystkich sal lekcyjnych znajdujących się na parterze  wychodzą wyjściem głównym,
•    Piętro – uczniowie ze wszystkich sal lekcyjnych znajdujących się na piętrze kierują się schodami na parter do bocznego wyjścia ewakuacyjnego nr 2 (przy sekretariacie).

2)    Wyjście z budynku internatu:

•    Uczniowie kierują się wyjściem głównym i bocznym (sala języka niemieckiego przy bibliotece, biblioteka oraz stołówka – kierunek do wyjścia głównego, natomiast sala informatyczna, roślin ozdobnych, języka niemieckiego przy księgowości oraz księgowość kierunek do wyjścia bocznego).

3)    Wyjście z budynku sali sportowej:

•    Piwnica - uczniowie kierują się do wyjścia głównego,
•    Parter - uczniowie kierują się wyjściem głównym lub w przypadku tworzenia się zatorów wyjściem bocznym nr 19.

4)    Wyjście z budynku pawilonu szkolnego:

•    Z parteru budynku z sali mechanizacji uczniowie wychodzą przez wyjście główne, natomiast z sali biologiczno-chemicznej i produkcji zwierzęcej przez wyjście boczne,
•    Z pierwszego piętra z sali ekonomiki, produkcji roślinnej i produkcji żywienia uczniowie wychodzą wyjściem głównym.
 
- Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
- Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
- Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
- Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej, udaj się do lekarza
- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ŁAGODNYCH OBJAWÓW PRZEZIĘBIENIOWYCH TYPU KATAR, KASZEL GORĄCZKA- NIE PRZYCHODŹ DO SZKOŁY, POZOSTAŃ W DOMU DO CZASU POWROTU DO ZDROWIA.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH PRZED ZACHOROWANIEM

Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:


Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.
Warto zaznaczyć, że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów.

Wariant B - mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w szkole. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne) a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Możliwe będzie także zorganizowanie kształcenia zdalnego np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Taka decyzja zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej placówce.

Kto rozpoczyna działania z uwagi na sytuację epidemiologiczną

Informacja do senepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

Procedury w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia na terenie szkoły lub placówki, dyrektor lub wskazany pracownik powinien odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza.
Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.
Rady profilaktyczne dla uczniów i pracowników szkoły:
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej.

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Przepisy Prawne:
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166) - § 18,
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).