Regulamin określa zasady korzystania z Biblioteki Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu podczas epidemii COVID-19. Biblioteka będzie uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek w zakresie: higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy internatu, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.


Biblioteka jest czynna codziennie w następujących godzinach:

Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek 8.00-13.00
Środa 8.00-13.00
Czwartek 8.00-13.00
Piątek 8.00-13.00.

Informacja o godzinach otwarcia biblioteki znajduje się na drzwiach wejściowych.

Wypożyczanie książek:
• Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły po spełnieniu następujących zasad:
• Wszystkie osoby chcące skorzystać z biblioteki przed wejściem mają obowiązek założyć maseczkę oraz umyć ręce ciepłą wodą z mydłem przez ok. 30 sekund, w związku z tym łazienka znajdująca się obok klasopracowni języka niemieckiego będzie ogólnodostępna.
• W bibliotece oprócz nauczyciela bibliotekarza mogą jednocześnie przebywać 2 osoby zachowując bezpieczny dystans ok. 2 metrów. Pozostałe osoby oczekują w kolejce przed drzwiami również zachowując bezpieczny dwumetrowy dystans.
• Zniesiony zostaje wolny dostęp do półek. Wszystkie wypożyczone książki podaje bibliotekarz. Nie ma możliwości przemieszczania się czytelników między regałami i samodzielnego wybierania książek.
• Po wypożyczeniu książek uczniowie wychodzą z biblioteki przez czytelnię wyjściem od strony księgowości, tak aby nie krzyżowały się drogi osób wchodzących i wychodzących.
• Aby maksymalnie skrócić pobyt w bibliotece i dać możliwość obsłużenia jak największej liczby czytelników podczas przerwy, można zamawiać książki przez dziennik elektroniczny. Dotyczy to w szczególności książek niebędących lekturami. W wiadomości wysłanej do nauczyciela bibliotekarza należy podać tytuł książki, którą czytelnik chce wypożyczyć. W odpowiedzi otrzyma on informację czy książka jest dostępna i kiedy można ją odebrać.

Zwrot książek:
• Przy oddawaniu książek do biblioteki obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak przy wypożyczaniu: mycie rąk, zachowanie dystansu, wychodzenie z biblioteki przez czytelnię.
• Po każdej przerwie blat biurka, na którym znajdowały się oddane książki będzie dezynfekowany.
• Wszystkie oddane książki oraz inne materiały biblioteczne podlegają dwudniowej kwarantannie. Po tym  czasie wracają na regały i mogą być ponownie wypożyczone. Miejsce kwarantanny zostaje wyznaczone przez bibliotekarza.

Kiermasz podręczników:
Kiermasz podręczników odbywa się przez cały wrzesień, na prośbę uczniów może zostać przedłużony do połowy października (ze względu na fakt, że część uczniów we wrześniu odbywa  praktykę zawodową poza terenem szkoły).
Zasady dla osób sprzedających podręczniki:
• Sprzedawane podręczniki również podlegają dwudniowej kwarantannie. Do puli książek do sprzedania trafiają po dwóch dniach od dostarczenia ich do biblioteki
• Wszystkie książki przeznaczone do sprzedaży muszą być podpisane ołówkiem (imię, nazwisko, klasa, cena). Książki należy opisać w domu. Ze względu na obowiązek ograniczenia kontaktu do minimum nie będę sprawdzać czy wszystkie podręczniki są prawidłowo opisane i nie będzie można opisywać podręczników na miejscu.
• Po sprzedaniu podręczników dostarczonych przez konkretnego ucznia zostanie On powiadomiony przez dziennik elektroniczny kiedy może odebrać pieniądze
Zasady dla kupujących książki:
• Ze względu na obowiązek kwarantanny książek dostarczonych do sprzedaży oraz aby uniknąć tłumów w bibliotece w tym roku zostaje wprowadzony obowiązek elektronicznej rezerwacji podręczników.
• Każda osoba chcąca zakupić książkę na kiermaszu zobowiązana jest wysłać wiadomość mailową przez dziennik elektroniczny z informacją jakie podręczniki chciałaby zakupić. W odpowiedzi bibliotekarz wyśle wiadomość zwrotną z informacją czy książki są dostępne, ile kosztują i kiedy można je odebrać.
• Uczniowie niemieszkający w internacie zobowiązani są do odbioru podręczników w ciągu dwóch dni od otrzymania wiadomości. Uczniowie mieszkający w internacie będą mogli odbierać książki  w poniedziałki do godziny 14.00. W wyjątkowych przypadkach termin odbioru może być ustalony indywidualnie. Jeśli książki nie zostaną odebrane w wyznaczonych terminach wracają do puli książek na sprzedaż.

Pozostałe wytyczne dotyczące pracy bibliotekarza i funkcjonowania biblioteki:
• Poza koniecznością wypożyczenia, oddania, sprzedaży lub zakupu książek uczniowie nie mogą przebywać w bibliotece i czytelni podczas przerw. Wszyscy uczniowie przerwy w zajęciach spędzają na boisku szkolnym.
• Lekcje biblioteczne odbywają się w salach lekcyjnych. Zajęcia dla uczniów klas pierwszych dotyczące zasad funkcjonowania biblioteki i rozmieszczenia księgozbioru, które do tej pory były przeprowadzane w bibliotece również będą odbywać się w innych salach i zostanie z nich wyłączona część dotycząca układu księgozbioru na regałach. Po przywróceniu wolnego dostępu do półek i zniesieniu w/w ograniczeń wszyscy uczniowie zostaną indywidualnie poinstruowani w jaki sposób ułożony jest księgozbiór biblioteczny.
• Osoby nieuczestniczące w lekcjach religii lub innych zajęciach mogą w czasie odbywania się tych zajęć przebywać w bibliotece. Zostaną rozmieszczeni w pomieszczeniach biblioteki i czytelni tak, aby zachować zasady bezpieczeństwa. Jeśli liczba osób nieuczęszczających na zajęcia z religii będzie przekraczała pięć osób na jednej godzinie lekcyjnej wtedy uczniowie wraz z bibliotekarzem przejdą do wolnej w tym czasie klasopracowni.

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest:
• obsługiwać czytelników w maseczce i rękawiczkach,
• regularnie wietrzyć pomieszczenia biblioteki i czytelni,
• pilnować zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania niniejszego regulaminu,
• na bieżąco śledzić wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania w czasie epidemii i dokonywać zmian w niniejszym regulaminie.

Postanowienia końcowe:
• Regulamin może być zmieniany według potrzeb oraz zmieniającej się sytuacji epidemicznej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
• Powyższe zasady zostaną przedstawione do zatwierdzenia wszystkim członkom Rady Pedagogicznej na najbliższym zebraniu.
• Wszyscy wychowawcy klas są zobowiązani przedstawić niniejsze wytyczne uczniom podczas najbliższego spotkania.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020.