W obecnych czasach człowiek nie może się obyć bez wiedzy historycznej, będącej jedną z form społecznej pamięci przeszłości. W tym ujęciu historia nie jest już jedynie domeną historyków, gdyż jej upowszechnienia i popularyzowania dokonują inni ludzie.

W ten sposób historia nie tylko ulega selekcji i metamorfozie, lecz podporządkowuje się również regułom obowiązującym w obszarze pamięci zbiorowej, staje się jej częścią. Opierająca się na kanwie wiedzy historycznej, pamięć społeczna pełni trzy podstawowe funkcje: tworzenie więzi oraz tożsamości grupowej, legitymizacja/delegitymizacja władzy i panującego ustroju, przekaz wartości i pożądanych wzorów zachowań.

Tworzenie więzi oraz tożsamości grupowej ma na celu wzbudzenie w społeczeństwie świadomości własnej, wspólnej przeszłości oraz przynależności do konkretnego państwa lub narodu. W tym przypadku dochodzi do stworzenia swoistej kompilacji znaków symbolicznych, wydarzeń i postaci z przeszłości, które pomagają odróżnić jedną zbiorowość od drugiej i wywołują przywiązanie do zamieszkiwanego terenu (ojczyzny). Dotyczy to także szkoły, której jesteśmy absolwentami. Bowiem to szkoła jest tym miejscem, w którym tworzą się więzi społeczne, przyjaźnie, które staje się punktem odniesienia na całe życie.

Niewątpliwie taką szkołą jest Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu - jedna z najstarszych i największych jednostek dydaktyczno – wychowawczych w powiecie gostyńskim.

Siedemdziesiąt lat istnienia szkoły sprawiło, że placówka głęboko wrosła w historię i teraźniejszość ziemi gostyńskiej, stając się kuźnią talentów, zaczątkiem zawodowego sukcesu i ośrodkiem myśli naukowej. Stała się częścią pamięci indywidualnej i zbiorowej, miejscem, do którego się wraca i które się wspomina.

Pisząc o szkole trzeba również wspomnieć o wsi, Muzeum im. bł. Edmunda Bojanowskiego oraz o jej byłych i obecnych dyrektorach.


Dyrektorzy (w kolejności chronologicznej):

• Stemplewski Bolesław

• Nowak Paweł

• Leja Marian

• Dziduszko Jerzy

• Sroka Stanisław

• Ryczkowska Bożena

• Sadzka Agnieszka