W drodze rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów, realizowanych w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu”  wytypowano trzech uczniów: Langner Marta, Kostrzewska Marta, Zieliński Jakub.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażach zawodowych dla uczniów, realizowanych w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie oraz dostosowanie
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu”

 

 

 

 

 

Beneficjent: Powiat Gostyński/ Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu;

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020;

 

 

 

§ 1

 

 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 

1)    Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Szkół Rolniczych w Grabonogu”.

 

2)    Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażach zawodowych dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu”.

 

3)    Beneficjencie projektu / Organizatorze staży – należy przez to rozumieć Powiat Gostyński/ Powiat Gostyński/ Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu,  z siedzibą: Grabonóg 63, 63-820 Piaski.

 

4)    Realizatorze projektu należy przez to rozumieć Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu; Grabonóg 63, 63-820 Piaski.

 

5)    Podmiot przyjmujący – pracodawca/przedsiębiorca przyjmujący na staż.

 

6)    Stażysta – Uczeń/ Uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, który/a został/a skierowany/a przez organizatora staż zawodowy do Podmiotu przyjmującego.

 

7)    Staż zawodowy – nabywanie przez Stażystę umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej, do wykonywania określonego zawodu, w podmiocie przyjmującym, w ramach Projektu, zwany dalej stażem.

 

8)    Stypendium stażowe – stypendium otrzymywane przez Stażystę/Stażystkę po odbyciu stażu, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

9)    Umowa o staż – umowa trójstronna zawarta miedzy Organizatorem, Stażystą
i Podmiotem przyjmującym, w celu odbycia stażu zawodowego.

 

10)  Dziennik stażu – dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego, określający w szczególności: okres stażu, cel i program stażu, opis zadań wykonywanych przez Stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez Stażystę
w wyniku stażu oraz ocenę Stażysty dokonaną przez Opiekuna.

 

11)  Opiekun stażu – osoba wyznaczona przez Podmiot przyjmujący do opieki nad Stażystą, do którego zadań należą w szczególności: określenie celu i programu stażu, zapoznanie Stażysty z programem stażu, nadzór nad realizacją stażu oraz sporządzenie dziennika stażu i zaświadczenia o odbyciu stażu.

 

12)  Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję, powołaną przez dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, składającą się z nauczyciela/li przedmiotów zawodowych, której zadaniem jest wybór osób do odbycia stażu.

 

13)  Protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób na staż, uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków.

 

14)  Liście osób zakwalifikowanych – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób na staż.

 

15)  Liście rezerwowej – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób na staż poza listą osób zakwalifikowanych.

 

 

 

 

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

1.  Regulamin określa zasady rekrutacji, kryteria wyboru kandydatów, warunki uczestnictwa, realizacji oraz zaliczenia 3 staży zawodowych, organizowanych
w ramach Projektu dla uczniów  Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

 

2.  Staże są organizowane dla absolwentów klas III technikum kształcącego
w zawodzie technik rolnik,
  którzy dotychczas nie realizowali kształcenia praktycznego u pracodawców, poza obowiązkowymi praktykami zawodowymi, organizowanymi zgodnie z podstawą programową kształcenia w danym zawodzie.

 

  

 

3.  Staże odbywają się na terenie powiatu gostyńskiego na podstawie Umowy trójstronnej zawartej między Organizatorem, Stażystą i Podmiotem przyjmującym, w celu odbycia stażu zawodowego.

 

 

 

4.  Umowa o staż określa w szczególności: miejsce odbywania stażu; okres trwania i wymiar stażu, zawód, w zakresie którego będzie odbywany staż; ogólny zakres umiejętności i wiadomości nabywanych przez Stażystów, zobowiązanie Podmiotu przyjmującego do: 1) wyznaczenia opiekuna stażu, 2) pokrycia kosztów zakupu odzieży roboczej i szkolenia BHP dla stażysty; a także wysokość i zasady wypłaty świadczenia pieniężnego dla Stażysty; prawa i obowiązki stron.  

 

 

 

5.    Staże organizowane w ramach Projektu będą odbywać się w okresie wakacji letnich lub we wrześniu 2022 r.

 

 

 

6.    Okres realizacji stażu wynosi 150 godzin w odniesieniu do jednego Stażysty.

 

 

 

7.    Za zrealizowanie stażu, Stażysta otrzyma stypendium stażowe, w wysokości 3.010 zł.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Zasady rekrutacji na staż zawodowy

 

 

 

8.    Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w sposób bezstronny
z poszanowaniem zasady równości szans i płci.

 

 

 

9.    Elementem rekrutacji uczniów będą spotkania informacyjne z wychowawcami klas. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły.  

 

 

 

10. W stażach mogą wziąć udział kandydaci wyłonieni w drodze rekrutacji, którzy:

 

1)    w roku szkolnym 2021/2022 ukończyli klasę III technikum, na kierunku technik rolnik;

 

2)    wyrażają dobrowolną chęć uczestnictwa w stażach.

 

 

 

11. Rekrutacja na staże będzie prowadzona w dniach od 20 do 23 czerwca 2022 r.  Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na stronie szkoły, jak również zostaną przekazane przez wychowawcę klasy.

 

 

 

12. Podstawowym kryterium rekrutacji będzie wykazanie przez ucznia indywidualnego zainteresowania i zgłoszenia się dobrowolnie do udziału w stażu zawodowym poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu u wychowawcy klasy, we wskazanym wyżej terminie rekrutacji.

 

 

 

13. O zakwalifikowaniu uczniów na staż decyduje Komisja Rekrutacyjna, składająca się
z nauczycieli przedmiotów zawodowych, powołana przez dyrektora ZSR w Grabonogu.

 

 

 

14. W pierwszej kolejności na staż zostaną skierowane osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.

 

 

 

15. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość miejsc przewidzianych na staż,  komisja rekrutacyjna wyłoni Stażystów, mając na uwadze ich osiągnięcia,
w szczególności:

 

1)    średnią ocen z przedmiotów zawodowych, 

 

2)    ocenę z zachowania, 

 

3)    frekwencję w roku szkolnym 2021/2022.

 

W razie wątpliwości, ostateczną decyzję, w sprawie wyłonienia Stażystów podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

 

 

 

16. Z prac komisji sporządza się protokół, potwierdzający zakwalifikowanie uczniów
do udziału w stażu wraz z listą uczniów zakwalifikowanych oraz listą rezerwową.

 

 

 

17. Uczniowie wpisani na listę rezerwową mogą zostać wybrani do udziału w stażu
w przypadku zwolnienia miejsca z listy zakwalifikowanych na skutek czyjejś rezygnacji, skreślenia z listy lub sytuacji losowych.

 

 

 

18. Listy osób zakwalifikowanych oraz listy uczniów rezerwowych zostaną umieszczone
na tablicach ogłoszeń w szkole
w dniu 24 czerwca 2022 r.

 

 

 

§ 4

 

Prawa i obowiązki uczniów w projekcie

 

 

 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału stażu zawodowym zobowiązani są do:

 

1)    popisania i wypełnienia oraz dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów rekrutacyjnych, otrzymanych w momencie rozpoczęcia stażu,

 

2)    sumiennego, starannego i terminowego wykonywania czynności i zadań objętych ramowym programem stażu,

 

3)    przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu zawodowego zgodnie z ustalonym przez przedsiębiorcę lub pracodawcę harmonogramem czasu pracy,

 

4)    przepracowania pełnych 150 godzin stażu zawodowego,

 

5)    uzyskania zatwierdzenia dziennika stażu przez opiekuna stażu zawodowego.  

 

6)    uzyskania zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego,

 

7)    przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, regulaminu szkoły oraz przepisów organizacyjno-porządkowych obowiązujących w Podmiocie przyjmującym.

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach zawodowych dla uczniów,

 

realizowanych w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego

 

do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STAŻ ZAWODOWY

 

DLA UCZNIA

 

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w stażu zawodowym w ramach projektu Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

 

Imię

 

Nazwisko

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Telefon kontaktowy

 

Klasa

 

Kształcenie w zawodzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w stażach zawodowych dla uczniów, realizowanych w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….

 

                                                                                    podpis ucznia

 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}